ХЕЛИКОН.БГ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. Тройката №4, ЕИК: 201030571, ДДС Номер: BG201030571

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ХЕЛИКОН.БГ ООД вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на ХЕЛИКОН.БГ ООД, е изрично забранено.

 

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518

Email: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg


 
Използване на Уебсайта

Всяко използване на сайта www.helikon.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.Общите условия могат да бъдат изменяни от ХЕЛИКОН.БГ ООД по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. ХЕЛИКОН.БГ ООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия ХЕЛИКОН.БГ ООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта

С използването на уебсайта потребителят декларира, че е над 16год. или има съгласието на родител.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ХЕЛИКОН.БГ ООД;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 
Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Виртуална книжарница Helikon.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, ХЕЛИКОН.БГ ООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  ХЕЛИКОН.БГ ООД и Потребителя, ХЕЛИКОН.БГ ООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до [email protected]

 

Политика за защита на лични данни

1. ХЕЛИКОН.БГ ООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта Helikon.bg от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на Helikon.bg и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на Helikon.bg, ХЕЛИКОН.БГ ООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, ХЕЛИКОН.БГ ООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. ХЕЛИКОН.БГ ООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от ХЕЛИКОН.БГ ООД за анализ и подобрение ефективността и работата на Helikon.bg; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. ХЕЛИКОН.БГ ООД съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта Helikon.bg.

6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Helikon.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от ХЕЛИКОН.БГ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в Helikon.bg (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от ХЕЛИКОН.БГ ООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. ХЕЛИКОН.БГ ООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

- други, посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в Helikon.bg Потребителят разрешава в потребителските му профили в Helikon.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ХЕЛИКОН.БГ ООД.

9. При създаване на он-лайн поръчка ХЕЛИКОН.БГ ООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от ХЕЛИКОН.БГ ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта Helikon.bg.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от ХЕЛИКОН.БГ ООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от ХЕЛИКОН.БГ ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на service@helikon.bg.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.


Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, Helikon.bg наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава Helikon.bg. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен Helikon.bg и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

 

ХЕЛИКОН.БГ ООД и доставчиците на услуги на ХЕЛИКОН.БГ ООД използват долупосочените видове бисквитки:

  • задължителни бисквитки /essential cookies/ - този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта Helikon.bg. Например, потребителски сесии. Забраната на този вид бисквитки означава невъзможност за влизане в създадения от Потребителя акаунт на Helikon.bg, създаване на он-лайн поръчка и всякакви други базисни функционални действия;

  • бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ - този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта Helikon.bg; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности.

    Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

 

Бисквитки на трети страни – с рекламни цели

ХЕЛИКОН.БГ ООД използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от ХЕЛИКОН.БГ ООД. Данните в тях са анонимизирани. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Външни реклами от такова естество са: Google AdWords, Facebook Ads, Criteo и др.

 

Бисквитки на трети страни – за функционалност

Във връзка с инструменти на трети страни, които са интегрирани в сайта Helikon.bg, възникват друг вид бисквитки – като следните опции: Вход с Facebook, Вход с Google. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от ХЕЛИКОН.БГ ООД. От страна на ХЕЛИКОН.БГ ООД не може да бъде предоставена техническа възможност за забраняването на този вид бисквитки. В тази връзка, ако Потребителите не желаят те да възникват, не би следвало да използват горепосочените външни инструменти, интегрирани в сайта Helikon.bg

 
Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. ХЕЛИКОН.БГ ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Виртуална книжарница Хеликон има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 

 
Доставка

 

1. Потребителят е длъжен да получи поръчаната стока и в случай че няма забележки към нея, да заплати цената на създадената онлайн поръчка.

2. В случай че потребител неоснователно откаже да получи и заплати поръчаната стока, следващи негови поръчки ще бъдат изпълнени само след предварително заплащане на заявените стоки, както и транспортните разходи, свързани с тяхната доставка. При неизпълнение на задължението му по т.1, при следваща негова поръчка, потребителят се уведомява чрез електронно писмо на регистрирания електронен адрес за дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на транспортните разходи, която следва да бъде заплатена предварително. Плащането е условие за изпълнение на поръчката и доставката на стоките. Ако потребителят откаже да получи предварително заплатената поръчка, Хеликон.БГ ООД ще възстанови на потребителя в разумен срок сумата на поръчката след приспадане на всички транспортни разходи, реализирани по нейното изпращане и връщане обратно към Хеликон.БГ ООД.Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от ХЕЛИКОН.БГ ООД начин и от посочения от ХЕЛИКОН.БГ ООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. ХЕЛИКОН.БГ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. ХЕЛИКОН.БГ ООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от ХЕЛИКОН.БГ ООД обстоятелства.
ХЕЛИКОН.БГ ООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

ХЕЛИКОН.БГ ООД доставя он-лайн поръчки до книжарница Хеликон в цялата страна. Поръчките са с безплатна доставка и се изпълняват след предварително заплащане. Тяхната обработка и доставка е съгласно график на зареждане на избраната книжарница. При форсмажорни обстоятелства, ХЕЛИКОН.БГ ООД си запазва правото за промяна по графика за доставка на обектите. Срокът за получаване на поръчката от физически обект е 7 дни. За получаване на поръчката се изисква номер на поръчката, име на получател и удостоверяване с лична карта. При получаване на поръчката, клиентът е длъжен да провери в присъствието на служител на книжарницата съдържанието на пратката. С нейното получаване и подписване на приемо-предавателен протокол клиентът потвърждава, че пратката е коректна и съдържанието й отговаря на поръчаното. Поръчки, доставени в книжарница Хеликон, не подлежат на замяна или връщане във физическа книжарница Хеликон. За тях важат условията за отказ, с които може да се запознаете тук: Право на отказ от закупена стока

Преустановено е изпълняването на доставки до страни от ЕС. ХЕЛИКОН.БГ ООД доставя извън територията на ЕС поръчаните продукти чрез Български пощи и TNT куриер на адрес, посочен от Потребителя.ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
ХЕЛИКОН.БГ ООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. ХЕЛИКОН.БГ ООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на ХЕЛИКОН.БГ ООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
ХЕЛИКОН.БГ ООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от ХЕЛИКОН.БГ ООД, Потребителят ще бъде информиран за това и ХЕЛИКОН.БГ ООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.

 По време на промоционална кампания "От петък до понеделник" безплатната доставка отпада за срока на кампанията. Информация за това се посочва и в Общите условия на кампанията.

Считано от 19.10.2023г. Хеликон.БГ ООД на своя сайт Helikon.bg предлага безплатна доставка на територията на България при онлайн поръчка с продукти на стойност равна или по-висока от 59 лв.

По време на промоционална кампания "15% отстъпка с промокод Подарък" безплатната доставка отпада за срока на кампанията. Информация за това се посочва и в Общите условия на кампанията.


По време на промоционална кампания "Международен ден на книгата - над 10 000 заглавия -23%" безплатната доставка отпада за срока на кампанията. Информация за това се посочва и в Общите условия на кампанията. 

По време на промоционална кампания "Хиляди избрани заглавия до -50%" безплатната доставка отпада за срока на кампанията. Информация за това се посочва и в Общите условия на кампанията.


Плащане на закупени стоки и услуги
 
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ХЕЛИКОН.БГ ООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Пратки с метод на плащане наложен платеж се изпращат с услуга Пощенски паричен превод (ППП). Разписката за ППП, издадена от куриерската фирма е равносилна на касов бон. При изадена фактура разписката за ППП се прикрепя към фактурата.
При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на ХЕЛИКОН.БГ ООД в  Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

1 EUR е равно на 1.95583 лева.

 
Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

 
Електронни издания

При закупуване на електронни издания, Потребителят се задължава да се запознае с информацията от секция Как да свалм е-книги!
ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта при неспазване на посочените указания!


Право на отказ от закупена стока

Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срок за упражняване на право на отказ - 14 дни. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране.

За упражняване право на отказ Купувачът може да използва стандартния формуляр за отказ (изтеглете оттук) или да изпрати следните данни на имейл [email protected]: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

На право на отказ не подлежат: съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП - периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП - цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП - запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

Поръчки, които не са напуснали Логистичния център, могат да бъдат анулирани чрез мейл до [email protected] или телефонно обаждане на тел. 02 460 40 81, 02 460 40 80.
Книгите и списанията, напуснали Логистичния център, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на ХЕЛИКОН.БГ ООД.
При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, ХЕЛИКОН.БГ ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 14-дневен срок, считено от упражняване на рекламация. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ХЕЛИКОН.БГ ООД.
 При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, ХЕЛИКОН.БГ ООД възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 14 дни от получаване на стоката.


Алтернативно решаване на спорове /АРС/

 

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

  • Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

  • Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/loginПубликуване на коментари
 
Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че Helikon.bg констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, Helikon.bg си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

Рейтинг система

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон.

Други

ХЕЛИКОН.БГ ООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на Helikon.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. ХЕЛИКОН.БГ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. ХЕЛИКОН.БГ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
ХЕЛИКОН.БГ ООД управлява този Сайт от Центъра за Обслужване на клиенти, гр. Бургас. ХЕЛИКОН.БГ ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.helikon.bg 
Отговорност

ХЕЛИКОН.БГ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.  ХЕЛИКОН.БГ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
ХЕЛИКОН.БГ ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта Helikon.bg, и не носи отговорност за такова съдържание. ХЕЛИКОН.БГ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
ХЕЛИКОН.БГ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 
Връзки към уебсайтове на трети лица

 Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ХЕЛИКОН.БГ ООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. ХЕЛИКОН.БГ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
 
Приложимо право

 За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 
Координатите на ХЕЛИКОН.БГ ООД са следните:
 

гр. Бургас
Пл. Тройката 4
02 460 40 81
[email protected]Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.helikon.bg
Последна актуализация 17.11.2023 г.